JAVNI POZIV, novembar 2023

JU ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE MUZIČKO OBRAZOVANJE

»VIDA MATJAN« KOTOR

Broj: 01-1447

Kotor, 20.11.2023. godine

 

Na osnovu Odluke Školskog odbora JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor broj 01-859 od 26.06.2023. godine, a u vezi člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (»Sl.list CG broj 21/09 i 40/11) i odredbi Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (»Sl.list CG« broj 44/10), nakon dobijanja saglasnosti Vlade Crne Gore broj 07-603/23-462/12 od 19.10.2023. godine, JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor, o b j a v lj u j e:

JAVNI POZIV BR. 01/23

o davanju u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

Red.

Broj

Adresa

Površina u m2

Katast. Podaci

Namjena

Min.cij

€/m2 mjes. sa uračun. PDV-om

Rok zakupa

Obj.

Kat.parc

KO i broj lista nepokretnosti

1.

Stari grad 456

Kotor

14,00

I

PD 4

211

Kotor II

LN 154

Trgovina, bez mogućnosti prodaje hrane i pića

55.5 E/m2

 

5 godina

Poslovni prostor se izdaje u viđenom stanju.

  

 

Ponuda treba da sadrži:

1.Tačan naziv i adresu ponuđača;

2. Cijenu zakupa po m2 izraženu u € (eurima) sa uračunatim PDV-om. Cijena se iskazuje brojevima i slovima;

3. Oznaku poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi (redni broj, odnosno segment);

4. Pečat i potpis ovlašćenog lica za privredna društva i preduzetnike;

       5. Obavezu ponuđača da:

a - uplati garantni depozit na iznos od 10% od minimalne (početne) cijene zakupa za vremenski period utvrđen javnim pozivom (5 godina) ili položiti garanciju ponude naplativu na prvi poziv na iznos garantnog depozita od 10% od minimalne (početne) cijene zakupa poslovnog prostora za vremenski period utvrđen javnim pozivom – 5 godina, sa rokom važenja 90 dana.

             Uplata garantnog depozita se vrši na žiro račun Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor broj 535-12095-72 kod Prve banke CG sa naznakom «ZA JAVNO NADMETANJE». Dokaz o uplati garantnog depozita ili garanciju banke ponuđač je dužan da dostavi uz ponudu i čini sastavni dio ponude.

     b - osim dokaza iz podtačke a tačke 5. ovog javnog poziva ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i sledeću dokumentaciju i to:

Preduzetnici

 • Podatke o preduzetniku (ime i prezime preduzetnika, trgovački naziv i potvrda o registraciji

     kod Centralnog registra privrednih subjekata);

 • Dokaz da plaćanja prema preduzetniku nisu obustavljena - potvrda banke u kojoj ponuđač ima otvoren žiro račun ili potvrda Centralne banke Crne Gore;
 • Dokaz da je ponuđač izmirio poreske obaveze, odnosno da nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza – Uvjerenje Poreske uprave po mjestu prebivališta preduzetnika;
 • Dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Kotor – dva uvjerenja Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije opštine Kotor i to: Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnosti i Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih komunalnih taksi i poreza na firmu;
 • Dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini na čijem je području sjedište preduzetnika;
 • Uvjerenje nadležnog Osnovnog suda da se protiv preduzetnika ne vodi krivični postupak;
 • Dokaz da je ponuđač izmirio obavezu prema JU Školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor - potvrda JU Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor.

Pravna lica

 • Podatke o pravnom licu;
 • Dokaz o registraciji – Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;
 • Rješenje o PIB-u i PDV-u (u slučaju da je pravno lice registrovano za PDV);
 • Dokaz da plaćanja prema pravnom licu nisu obustavljena – potvrda banke u kojoj ponuđač ima otvoren žiro račun ili Potvrda Centralne banke Crne Gore;
 • Dokaz da je ponuđač izmirio poreske obaveze, odnosno da nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza – Uvjerenje Poreske uprave na čijem je području sjedište pravnog lica;
 • Dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini Kotor – dva uvjerenja Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije opštine Kotor i to: Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnosti i Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih komunalnih taksi i poreza na firmu;
 • Dokaz da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza prema opštini na čijem je području sjedište pravnog lica;
 • Uvjerenje nadležnog Osnovnog suda da se protiv privrednog društva, pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu ne vodi krivični postupak;
 • Dokaz da je ponuđač izmirio obavezu prema JU Školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor – potvrda JU Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor.

Sva dokumentacija koja se dostavlja uz ponudu mora biti u formi originala ili ovjerene fotokopije i ne može biti starija od 90 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Ukoliko je ponuđač strano pravno lice ili preduzetnik dokumentaciju izdatu od nadležnog organa iz države u kojoj je osnovano društvo, dužan je dostaviti prevedenu na crnogorski jezik, ovjerenu od strane sudskog tumača.

6. Svi ponuđači su dužni u ponudi dostaviti Izjavu datu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da će u prostoru obavljati djelatnost u skladu sa namjenom utvrđenom javnim pozivom. Izjava se ovjerava kod Notara.

 

7. Svi ponuđači su dužni u ponudi dostaviti Izjavu datu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da će prostor biti u funkciji (otvoren) najmanje 11 mjeseci u toku godine. Izjava se ovjerava kod Notara.

8. Prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača polaziće se od kriterijuma: najviše ponuđene cijene

           Ponuđena cijena po 1m2 .........................................................................   max 100 bodova.

 

           Veći broj bodova dodijeliće se većoj cijeni zakupa, a ostale ponude vrednovaće se primjenom proporcionalne metode.

 

 1. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 sati zaključno sa 29.11.2023. godine do 12.00 časova, neposrednom predajom na arhivi JU Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor, Stari grad br. 456 Kotor, kod ovlašćenog lica, ili putem preporučene pošte, s tim da se ponuda predata putem preporučene pošte razmatra samo ukoliko stigne u JU Školu za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor u roku utvrđenom za dostavu ponuda.

         Podnesene ponude se ne mogu mijenjati niti dopunjavati.

            Ponude se mogu povući samo u roku od 7 dana prije isteka termina za otvaranje ponuda.

         Ponude se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom »Za javno nadmetanje« - ne otvaraj'' po Javnom pozivu broj 01/23 uz preciznu oznaku broja segmenta (redni broj prostora iz Javnog poziva).

           

           Ponude se evidentiraju prema redosledu prijema.

      

 1. Dokumentaciju za Javni poziv zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu preuzeti svakog radnog dana od ovlašćenog lica u prostorijama JU Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor od 10.00 do 12.00 sati zaključno sa 29.11.2023. godine do 12.00 časova.

 

          Prilikom otkupa tenderske dokumentacije ponuđač je dužan da uplati 50.00 € (po segmentu-prostoru), za troškove preuzimanja dokumentacije po javnom pozivu br. 01/23 na žiro račun JU Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor broj 535-12095-72 kod Prve banke CG.

     11. Javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano dana 29.11.2023. godine sa početkom u 16.00 časova u prostorijama JU Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor.

 1. Ponude dostavljene poslije navedenog roka (neblagovremene), kao i one koje nijesu zapečaćene smatraju se nevažećim, neće se razmatrati i vraćaju se ponuđaču.

Ponuda koja ne sadrži sve dokaze utvrđene tekstom javnog poziva, tj. nije formalno ispravna smatra se nepotpunom i ista se neće rangirati.

Postupak davanja u zakup sprovodi Tenderska komisija koju imenuje direktor Ustanove.

Tenderska komisija u postupku javnog nadmetanja, preuzima ponude sa arhive Ustanove, vrši pregled i ocjenu formalne ispravnosti ponuda, i u skladu sa javnim pozivom sprovodi postupak i sačinjava Zapisnik o otvaranju ponuda, Zapisnik o vrednovanju ponuda i daje predlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Nezatvorene (neuredne) ponude odbijaju se kao nevažeće i u stanju u kojem su uručene biće   vraćene ponuđaču, nakon okončanja postupka.

Neispravna je ponuda koja nije sačinjena u skladu sa uslovima Javnog poziva.

Odluka o izboru se dostavlja na adresu koju je ponuđač označio u ponudi ili neposrednim uručenjem na Arhivi Ustanove.

U slučaju da Odluka i/ili ostali podnesci ne budu uručeni na adresu označenu u ponudi ponuđača, isto će biti postavljeno na oglasnoj tabli i internet stranici Ustanove.

Istekom roka od 3 (tri) dana od dana oglašavanja smatraće se da je lice uredno obavješteno, nakon čega će teći rokovi za sprovođenje radnji u postupku.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu. Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i pečatnim voskom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude. Koverta u kojoj se dostavlja ponuda mora biti zatvorena i sa pečatnim voskom.

Ponuda zahtijevana Javnim pozivom dostavlja se u odgovarajućem (jednom) zatvorenom omotu (koverat) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: naziv/ime i prezime ponuđača, broj javnog poziva, broj lokacije – segmenta iz javnog poziva za koju se dostavlja i na koju se odnosi ponuda i to tekst: „PONUDA PO JAVNOM POZIVU BR. ___________________“, „“SEGMENT POD REDNIM BROJEM _______________IZ JAVNOG POZIVA“. 

Komisija će u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda utvrditi listu ponuđača, a u roku od 3 dana od dana utvrđivanja liste ponuđača donijeti odluku o najpovoljnijem ponuđaču i obavijestiti učesnike Javnog poziva broj 01/23.

Sa najpovoljnijim ponuđačem će biti zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od 3 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, s tim što je taj ponuđač dužan, prilikom zaključenja ugovora, priložiti dokaz o unaprijed plaćenoj zakupnini za 6 mjeseci, kao i priložiti neko od sredstava obezbjeđenja plaćanja, bliže definisana u članu 7. ugovora o zakupu. Ugovor o zakupu poslovnog prostora ovjerava se kod izabranog notara za teritoriju nadležnosti Opštine Kotor.

 

U slučaju da najpovoljniji ponuđač odbije da zaključi ugovor o zakupu ili ugovor o zakupu ne zaključi u propisanom roku, te ne dostavi sredstva obezbjeđenja plaćanja, JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor će aktivirati njegovu granciju ponude, odnosno zadržati garantni depozit.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor o zakupu ili ugovor o zakupu ne zaključi u propisanom roku, te ne dostavi sredstva obezbjeđenja plaćanja, JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje »Vida Matjan« Kotor će zaključiti ugovor sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem prema redosledu sa rang liste.

 

Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena, izvršiće se povraćaj iznosa garancije nakon zaključivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem, tj. ponuđačem čija je ponuda prihvaćena.

Napomene:

I   Ugovor o zakupu se može zaključiti samo sa ponuđačem koji je dostavio ponudu.

 

II Ukoliko nakon zaključenja Ugovora, privrednu djelatnost u objektu bude obavljao privredni subjekt, sa kojim nije zaključen Ugovor, ugovor će se raskinuti, a izuzetno ugovor će ostati na snazi jedino u slučaju dobijanja saglasnosti od Školskog odbora JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje “Vida Matjan” i korigovanja ugovorene cijene zakupa za 50 % više.

Ovaj javni poziv biće objavljen na Web strranici JU Škole za osnovno i srednje muzičko  obrazovanje »Vida Matjan« Kotor (www.vidamatjan.me) i u dnevnom listu „Pobjeda“. Kontakt osobe: Ksenija Mitrović i Jasna Pajković, br. telefona: 032 323 681.

 

 

 

 

 

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

skola@muz-ko.edu.me

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1